Vzdělanost žen se ve srovnání se situací před několika desítkami let velmi zvýšila, vyplývá ze statistik. Vysokoškolské vzdělání má 38 procent žen mezi 25 a 34 lety a pouze necelá čtvrtina stejně starých mužů. Ve věku od 55 do 64 let je obecně vysokoškoláků méně, větší podíl lidí s vystudovanou vysokou školou je mezi muži. Vysokoškolský titul má 17 procent mužů ze starší generace a 12 procent jejich vrstevnic. Statistiky ve čtvrtek na tiskové konferenci prezentoval Český statistický úřad (ČSÚ).

V mladší generaci jsou ženy vzdělanější než muži, uvedla Michaela Kleňhová ze sekce demografie a statistik.

Střední vzdělání bez maturity má pětina žen a třetina mužů.

Podíl lidí se základním vzděláním v obou skupinách činí šest procent. Také v tom u žen nastal mezigenerační posun. Ve věkové kategorii od 55 do 64 let je 18 procent žen a šest procent mužů se základním vzděláním.

Ženy a muži podle úrovně dosaženého vzdělání, vybrané věkové kategorie (2015):

VzdA lA nA

Zdroj: ČSÚ

Ve všech kategoriích vzdělání mají muži výdělky vyšší než ženy. U vysokoškolských profesí je to podle Kleňhové způsobeno také tím, že ženy mají převahu v oborech s nižšími platy, jako jsou učitelky nebo zdravotní sestry. Rozdíl ve výdělcích se výrazněji projevuje u průměru mezd, protože muži častěji zastávají manažerské pozice.

Ženy mají průměrný plat o více než pětinu nižší než muži. Česká republika se tím řadí mezi země s největšími platovými rozdíly mezi pohlavími. "Není to způsobeno jen diskriminací, ale také odlišnou strukturou na trhu práce, muži a ženy pracují v různých odvětvích," uvedl Marek Řezanka z ČSÚ.

Gender pay gap v Evropské unii (2014):

Gender Pay Gap

Zdroj: Eurostat

Roli hraje také to, že hlavně ženy se starají o děti, což má negativní vliv na jejich kariéru. Poměrně dlouhá rodičovská dovolená, na kterou odcházejí jen dvě procenta mužů, ovlivňuje také celkovou zaměstnanost žen. "Ve věkové kategorii mezi 25 a 34 lety je míra zaměstnanosti žen výrazně nižší než u mužů," řekla Kleňhová.

Problémy v uplatnění na trhu práce ženám pak vedle péče o děti způsobuje i péče o nemocné rodiče, doplnila.

Při pohledu na zastoupení žen a mužů v různých odvětvích se ukazuje, že například ve stavebnictví dominují muži, naopak ve vzdělávání ženy. Právě ve stavebnictví přitom bývají ženy a muži v úplně jiných pozicích. Muži vykonávají spíše manuální práce, ženy se starají hlavně o administrativu, doplnil Řezanka.

Zastoupení žen a mužů v různých odvětvích (po rozkliknutí se graf zvětší):

Bez nA zvu

Zdroj: ČSÚ

Muži více kouří a trpí nadváhou

Ze zveřejňených statistik také vyplynulo, že muži všech věkových kategorií daleko častěji kouří a více trpí nadváhou. Také kvůli tomu muži dříve umírají. Po 75. roce věku připadá na jednoho vdovce přibližně pět vdov, poznamenal Marek Řezanka.

V populaci podle zdravotnických statistik denně kouří více než čtvrtina mužů a asi patnáct procent žen.

Největší rozdíl v zastoupení denních kuřáků mezi muži a ženami je mezi nejmladšími a nejstaršími lidmi.

Mezi 25 a 34 lety kouří asi 35 procent mužů a méně než pětina žen. Mezi lidmi od 65 do 74 let je přes deset procent kuřáků a méně než pět procent kuřaček.

Kouření poškozuje zdraví. "Hlavně kouření od 45 let věku je pro muže i pro ženy velmi rizikové," uvedla Michaela Kleňhová.

U mužů jsou tak častější kardiovaskulární onemocnění a také zhoubné nádory včetně rakoviny plic.

Podíl současných denních kuřáků v jednotlivých věkových kategoriích (2014):

KouL TM enA

Zdroj: ČSÚ

Negativní vliv na zdravotní stav má také nadváha, kterou trpí téměř polovina žen a dvě třetiny mužů. Ve stadiu obezity už mezi pohlavími nejsou výrazné rozdíly, u obou je kolem dvaceti procent obézních.

Preobezita, nadváha a obezita podle pohlaví (2014):

Obezita

Zdroj: ČSÚ

Nejen kvůli těmto rizikovým faktorům se muži dožívají nižšího věku než ženy. V roce 2014 měli muži naději dožít se skoro 76 let, ženy asi 82 let. Skutečnost, že ženy většinou přežívají muže, způsobuje, že mezi ženami staršími 75 let převažují vdovy. U mužů převaha vdovců nastává až po devadesátce.

Seniorky, které žijí samy, jsou podle Kleňhové nejvíce ohroženy chudobou. Také kvůli tomu, že vlivem nižších výdělků v zaměstnání a častějšímu pobytu mimo trh práce mívají nižší důchody než muži.

"Je to vidět zejména u obyvatel starších 65 let, kde ženy tvoří tři čtvrtiny jednočlenných domácností," uvedla. Druhou nejohroženější skupinou jsou ženy samoživitelky.

Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a rodinného stavu (k 31. 12. 2015):

Obyvatelstvo

Zdroj: ČSÚ

Související