Studenti Univerzity Jana Amose Komenského (UJAK) prý neznají konkrétní důvody, proč podle hodnotící skupiny nesplňují podmínky pro připuštění ke státnicím. Nevědí tak, jak by to měli napravit. V dopise adresovaném ministru školství Marcelu Chládkovi (ČSSD) na to jménem studentů upozorňuje jejich mluvčí Lenka Klárová. 

Ministr předal dopis náměstkovi pro vysoké školy Jaromíru Veberovi a zároveň požádal o právní stanovisko k jeho obsahu i ke stanovisku Akreditační komise. Pak bude navržen další postup, sdělila mluvčí ministerstva školství Klára Bílá.

Akreditační komise minulý týden sice prodloužila akreditaci oboru speciální pedagogika na dostudování stávajících studentů do 30. září, ale ze zprávy hodnotící skupiny vyplynulo, že drtivá většina ze 400 studentů v posledním ročníku zatím nesplňuje podmínky pro připuštění ke státním závěrečným zkouškám. Odpovídající praxi a diplomovou práci má podle ní jen 59 studentů.

Studenti největší soukromé vysoké školy v Česku v dopise ministrovi upozorňují, že neznali kritéria hodnocení, jimiž se skupina řídila. Navíc v hodnotící zprávě podle nich chybí přesný popis nedostatků konkrétních studentů. Převážná část studentů neučitelsky zaměřené speciální pedagogiky přitom měla dělat státnice už v tomto týdnu.

Studenti se pozastavují také nad kritikou své údajně nedostatečné praxe. Nelíbí se jim, že by neměla být uznávána praxe z běžných základních škol, na nichž jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tvrzení o zásadní potřebě speciálního pedagoga umět diagnostikovat poruchy učení, kterým argumentuje předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková, považují za scestné. Učitel má totiž pouze zachytit podezření na některou z těchto poruch, přičemž diagnostika spadá do kompetence školského poradenského zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden.

Požadavky Akreditační komise vůči UJAK podle studentů mnohdy překračovaly nároky kladené na veřejné vysoké školy. Například praxi studenti dokladovali i podrobnými přípravami, zápisy s hospitací a hodnocením, zatímco na veřejných VŠ prý studentům kombinované formy často stačí jen potvrzení od zaměstnavatele, pokud jím je speciální zařízení nebo škola.

Kvůli problémům s akreditací bylo ohroženo 1418 studentů učitelsky i neučitelsky zaměřeného oboru speciální pedagogika, z nichž si většina na UJAK doplňuje kvalifikaci požadovanou zákonem o pedagogických pracovnících. Vzhledem k postoji hodnotící skupiny je navzdory prodloužení akreditace drtivá většina z nich ohrožena i nadále. "Situace nás studentů je mírně řečeno tristní," poznamenali v dopise.

Celkem na UJAK studuje bezmála 6000 lidí. Akreditační komise vzhledem k dlouhodobým výtkám týkajícím se především nepřiměřeného množství studentů na počet pedagogů podala ministerstvu školství podnět k zahájení řízení o odejmutí státního souhlasu s fungováním této vysoké školy.