Fischerova vláda se v úterý s odboráři a zaměstnavateli shodla na vůbec prvním plánu, který má Česku ještě letos pomoci překonat krizi.

A okamžitě naštvala české živnostníky. Kromě návrhů typu dostavba Temelína, modernizace Prunéřova a zjednodušení čerpání peněz z ekologického programu Zelená úsporám totiž odboráři do návrhu prosadili jeden nenápadný, ale velmi podstatný bod: snížení rozdílu ve zdanění mezi živnostníky a zaměstnanci. Což není nic jiného než zvýšení celkových daní pro lidi, kteří se živí drobným podnikáním.

Živnostníci totiž dnes platí na zdravotním a sociálním pojištění zhruba o třetinu méně, než kolik odvedou zaměstnanci spolu se svými zaměstnavateli. A odboráři chtějí tuto údajnou „nespravedlnost“ odstranit.

„I vláda musela uznat, že ta rozdílná odvodová zátěž zakládá nerovné podmínky mezi živnostníky a zaměstnanci,“ vysvětloval v úterý šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch.

Podnikatelé se bouří

Ministr financí Eduard Janota je ochotný o této věci s odboráři jednat. „To je letitý problém. Nechal jsem si k tomu udělat analýzu, kterou budu mít příští týden. Pak se rozhodneme, co dál,“ řekl HN Janota.

Živnostníkům se plán odborářů, který zatím vláda neodmítá, vůbec nelíbí.

„Ten návrh nás úplně zvedl ze židle. Okamžitě jsem šel za premiérem a požadoval, abychom u toho byli, až se to bude připravovat. Živnostníci ručí svým majetkem, musí si shánět zakázky a za to si můžou dávat některé věci do nákladů. Zvýšení odvodů by bylo nespravedlivé,“ říká šéf Sdružení podnikatelů a živnostníků Bedřich Danda.


Podívejte se na kompletní přehled, co navrhly odbory vládě
(zdroj: Rada hospodářské a sociální dohody České republiky)

Materiál pro jednání 82. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální
dohody České republiky dne 2. 2. 2010


Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize
a řešení jejích důsledků


Úvod
Plénum RHSD ČR projednalo na svém jednání dne 2. 2. 2010 dokument „Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků“. V interakci s tímto dokumentem doporučuje maximálním způsobem plnit dále uvedená krátkodobá opatření, která mohou napomoci

a) zlepšení ekonomicko-sociálního prostředí v ČR,
b) nastartování ekonomického růstu.


Následujících 38 bodů představuje shodu vlády a sociálních partnerů. RHSD ČR doporučuje uplatňovat kontrolní mechanismy plnění jednotlivých úkolů.


Návrhy opatření

1. Ke zlepšení rovnosti podnikatelského prostředí vytvořit systém „integrované kontroly“ (dokončení prací na nové legislativní úpravě – např. zákona o kontrole v gesci MV ČR).
Návrh opatření: Prohlubovat součinnost příslušných kontrolních orgánů (finančních úřadů, živnostenských úřadů, České správy sociálního zabezpečení, České obchodní inspekce, České inspekce životního prostředí, Státního úřadu inspekce práce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, krajských hygienických stanic, zdravotních pojišťoven, úřadů práce, příp. dalších subjektů) včetně přípravy integrace/propojení příslušných informačních systémů a databází v souladu s platnými právními předpisy.
Týká se: MV ČR + MF ČR + MPO ČR + MZe ČR + MPSV ČR + MZd ČR + MŽP ČR
Termín plnění: průběžně 2010

2. Řešit problém zneužívání podpor v nezaměstnanosti v kombinaci s institutem dohod o provedení práce – rozsáhlé daňové úniky a nadbytečné výdaje státu (příjmy z dohod o provedení práce nepodléhají odvodům na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení).
Návrhy opatření: 1) Zavedení kontrolních mechanismů v rámci platných právních předpisů; 2) Analýza platných právních předpisů s cílem prověření vyváženosti, pružnosti a jistoty v pracovněprávních vztazích Týká se: MPSV ČR + MF ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO)
Termín plnění: průběžně 2010

3. Příprava vybudování systému „Daňové statistiky“ postavené na zpracování a agregaci daňových přiznání a hlášení o výši zaplaceného pojistného.
Týká se: MF ČR + ČSÚ + MPSV ČR (ČSSZ) + MZd ČR (Svaz zdravotních pojišťoven ČR)
Termín plnění: červen 2010

4. Řešit problém zneužívání vnitro-koncernových (transferových) cen a poskytování služeb uvnitř skupiny za účelem daňové optimalizace.
Návrh opatření: Zavedení kontrolních mechanismů v rámci platných právních předpisů (návaznost na výše uvedený bod č. 1)
Týká se: MF ČR + MPSV ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO)
Termín plnění: průběžně 2010

5. Řešit problém chování se dle zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (zákon č. 395/2009 Sb. v platném znění, účinnost zákona od 1. 2. 2010)
Týká se: MPO ČR, MZe ČR, MZd ČR, ASO, OS zemědělství
Termín plnění: účinností zákona č. 395/2009 Sb.

6. Analyzovat a připravit východiska pro postupné snižování rozdílu ve zdanění mezi OSVČ a zaměstnanci (MF ČR připravuje podkladový materiál pro jednání vlády „Harmonizace základu daně a pojistného“).
Týká se: MF ČR + MPSV ČR + MZd ČR
Termín plnění: průběžně 2010

7. Posouzení efektivity a účelnosti výdajových programů státního rozpočtu, provést audit hospodaření s prostředky státního rozpočtu (viz rovněž usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2003 č. 241 – O obsahu a implementacích auditů výdajových programů státního rozpočtu a ze dne 30. 7. 2003 č. 768 – ke Zprávě o výsledcích oponentního projednání zpráv o auditu výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR).
Týká se: Úřad vlády ČR
Termín plnění: průběžně 2010

8. Vyvíjení úsilí ministra financí k soukromému bankovnímu sektoru, působícímu v České republice, s cílem posílení jeho důvěry směrem ke zlepšení dostupnosti a poskytování komerčních (eventuelně spotřebitelských)
úvěrů.
Týká se: MF ČR
Termín plnění: průběžně 2010

9. Předložení tezí „Proexportní strategie na léta 2010/2011 – 2016“.
Týká se: MPO ČR + MF ČR + MZV + MŽP (z hlediska OPŽP)
Termín plnění: březen 2010

10. Navýšení pojistných fondů/základního kapitálu EGAP, a.s. o 1 mld. Kč
Týká se: MF ČR + MPO ČR
Termín plnění: březen 2010

11. Navýšení základního kapitálu ČEB, a.s. o 919 mil. Kč + 100 mil. Kč na úrokové rozdíly u vývozních úvěrů
Týká se: MF ČR + MPO ČR
Termín plnění: březen 2010

12. Upravit podmínky pro čerpání investičních pobídek s ohledem na zásadně změněnou hospodářskou situaci – probíhající hospodářskou krizi. Lze řešit legislativní úpravou zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách + změnou vyhlášky MPO ČR č. 250/2004 Sb. kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky
Týká se: MPO ČR + MF ČR + MPSV ČR
Termín plnění: průběžně 2010

13. Na základě analýzy potřebnosti výstavby nájemních bytů připravit reálnou strategii výstavby nájemních bytů, rekonstrukcí a modernizací bytů pro seniory a nízko příjmové skupiny obyvatel (sociální byty) s podporou ze strany státu.
Týká se: MMR ČR + MF ČR
Termín plnění: průběžně 2010

14. Vláda bude podporovat dostavbu III. a IV. bloku Jaderné elektrárny Temelín a komplexní obnovu elektrárny Prunéřov II (3x250MW).
Týká se: Vláda ČR + MPO ČR + MŽP ČR
Termín plnění: průběžně 2010

15. Vytvořit podmínky pro přijetí konečného rozhodnutí ve věci zlepšení plavebních podmínek na Labi prostřednictvím výstavby plavebního stupně Přelouč a Děčín – výstavba jezů na Labi (viz rovněž usnesení vlády ze dne 23. 3. 2005 č. 337).
Týká se: Vláda ČR + MD ČR + MŽP ČR
Termín plnění: průběžně 2010

16. Snížení podpory fotovoltaických elektráren (novela zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů –
v legislativním procesu).
Týká se: Vláda ČR + MPO ČR
Termín plnění: 1. pololetí 2010

17. Zrychlení a zjednodušení čerpání prostředků ze Strukturálních fondů, zkrácení administrace, zabezpečení kofinancování a směřování čerpání (viz realizace opatření podle materiálu MMR ČR: „Analýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krize“).
Týká se: MMR ČR + MF ČR + MZe + další
Termín plnění: 1. pololetí 2010

18. Zpracovat analýzu tzv. „kurzarbeitu“.
Týká se: MPSV ČR + MF ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO + UZS ČR + SPD ČR)
Termín plnění: 1. pololetí 2010

19. Pokračovat v programech „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se“ a zajistit na ně alokaci finančních zdrojů.
Týká se: MPSV ČR + MF ČR
Termín plnění: 1. pololetí 2010

20. Boj proti korupci – důsledné uplatňování aktualizované Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 – 2011 podle usnesení vlády ČR ze dne 23. 3. 2009 č. 329.
Týká se: MV ČR + další ústřední orgány státní správy
Termín plnění: průběžně 2010

21. Snižování administrativní a finanční zátěže podnikatelů Proces RIA - Odstranění administrativních překážek při užití metody pro hodnocení dopadu regulace (hodnocení dopadů nově předkládaných legislativních norem do legislativního procesu na podnikatelské prostředí – viz příloha k usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 877, resp. v usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 927).
Úkol: Pokračování procesu RIA
Týká se: MV ČR + dotčené ústřední orgány státní správy
Termín plnění: průběžně 2010

22. Vyhodnocení vybraných problémových právních předpisů z oblasti životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře (EKOAUDIT) – identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně
životního prostředí – pokračování v procesu podle usnesení vlády ČR ze dne 2. 11. 2005 č. 1401.
Úkol: Nepředkládat návrhy zákonů nad rámec legislativy EU, které mohou významně ohrozit  konkurenceschopnost českého hospodářství (např. tzv. geologický zákon, zákon o ovzduší aj.).
Týká se: Úřad vlády ČR + MPO ČR + MŽP ČR
Termín plnění: duben 2010

23. Předložení návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže (novela 8 zákonů, celkem 6 vyhlášek navrženo ke zrušení) – novela zákonů o ochraně spotřebitele, občanského zákoníku, o ČOI, o technických požadavcích na výrobky, o metrologii, živnostenského zákona, atd.
Týká se: MPO ČR, předloženo vládě ČR dne 1. 2. 2010
Termín plnění: 1. pololetí 2010

24. Změnou zákona o odpadech a novelou vyhlášky ČSÚ o Programu statistických zjišťování na rok 2011 odstranit duplicitní povinnost podnikatelských subjektů vykazovat data o odpadech.
Týká se: MŽP ČR + ČSÚ, ve spolupráci s MPO ČR
Termín plnění: březen 2010

25. Důsledná kontrola poskytování spotřebitelských úvěrů prostřednictvím nebankovních subjektů (v legislativním procesu zákon o spotřebitelském úvěru, transpozice směrnice EU).
Týká se: MF ČR + MPO ČR
Termín plnění: 1. pololetí 2010
Boj proti lichvě
Týká se: MSp ČR + MV ČR
Termín plnění: 1. pololetí 2010

26. Využití prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Evropského globalizačního fondu) pro boj s důsledky hospodářské krize.
Týká se: MPSV ČR
Termín plnění: průběžně 2010, 2011

27. Doprava a dopravní infrastruktura – zpracovat koncepci zdrojového zajištění financování dopravy a dopravní infrastruktury od roku 2011 a další období. Aktualizovat harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury v kontextu
zdrojového zajištění s cílem řízení rozestavěnosti staveb. Předložit harmonogram realizace konkrétních PPP projektů dopravní infrastruktury. Realizovat prověření nákladů u nových projektů nad 300 mil Kč financovaných
z prostředků SFDI.
Týká se: MD ČR
Termín plnění: průběžně 2010

28. Předložit k projednání konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu.
Týká se: MMR ČR + Vláda ČR
Termín plnění: 1. pololetí 2010

29. Zkrácení doby řízení o dávkách důchodového a nemocenského pojištění.
Týká se: MPSV ČR (ČSSZ)
Termín plnění: 1. pololetí 2010

30. Pravidla pro odměňování a pravidla při výkonu vlastnických práv za stát (viz usnesení vlády ČR ze dne 7. 12. 2009 č. 1532 – zřízení meziresortní komise pro tvorbu obecného modelu odměňování managementu a členů
orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků).
Týká se: MF ČR
Termín plnění: březen 2010

31. Předložení analýzy systému sociálních služeb, zejména jeho financování.
Týká se: MPSV ČR + MF ČR
Termín plnění: 1. pololetí 2010

32. Zvýšení kapacity úřadů práce a projektů v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností – organizační opatření.
Týká se: MPSV ČR + MF ČR
Termín plnění: průběžně 2010

33. Zařazení otázky zemědělských dotací mezi priority evropské politiky – diplomatická ofenzíva.
Týká se: MZe ČR + MZV ČR
Termín plnění: průběžně 2010

34. Využití a další rozvoj portálu „Farmář“ pro jednodušší administraci zemědělských dotací na straně poskytovatele a žadatele – projektové řízení.
Týká se: MZe ČR + MZV ČR
Termín plnění: průběžně 2010

35. Vytvoření podmínek pro zrychlené čerpání OP životního prostředí, zejména řešení problematiky čistíren odpadních vod velkých aglomerací.
Týká se: MŽP ČR
Termín plnění: průběžně 2010

36. Urychlení čerpání prostředků programu „Zelená úsporám“ – vyhodnocení a příp. úpravy dotačního programu.
Týká se: MŽP ČR
Termín plnění: 1. pololetí 2010

37. Dbát na potřeby českého průmyslu při realizaci velkých investičních akcí.
Týká se: Vláda ČR
Termín plnění: průběžně

38. Sociální partneři podporují návrh Aktualizace státní energetické koncepce zpracované MPO a doporučují vládě její přijetí.


ctete-v-sredu-530.gif

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist