ČESKÁ REPUBLIKA

 

 

ROZSUDEK 

 

JMÉNEM   REPUBLIKY

 
    Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci žalobce Tomáše Němečka, ......,  proti žalovanému Jiřímu Čunkovi, ......, ve věci porušení povinnosti veřejného funkcionáře,

 

t a k t o :

 

 I. Žalovaný  Jiří  Čunek  porušil  povinnost  veřejného  funkcionáře  stanovenou

§ 11  odst.  1  písm.  b)  zákona  č. 159/2006 Sb.,  o  střetu  zájmů,  tím,  že v oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, které učinil dne 26.3.2007 v souvislosti s ukončením funkce starosty města Vsetín, neuvedl, že má nesplacený hypoteční úvěr u Komerční banky, a. s., ve výši 1.388.527,74 Kč s úrokem ve výši 5.033,40 Kč.

 II. Žalovanému se ukládá pokuta ve výši 20.000,- Kč, kterou je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě 15ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 5.000,- Kč ve lhůtě 15ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.   

 

                         Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon                          rozhodnutí.               

                  

 

V Ostravě dne 17. ledna 2008

 

 

Za správnost vyhotovení:                                       JUDr. Monika Javorová, v. r.

Veronika Boháčová                                               předsedkyně senátu

 

vyvěšeno dne: 22.ledna 2008

Související