Ministerstvo školství podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nastavilo příliš volné podmínky u dotací pro veřejné vysoké školy. U některých projektů kvůli tomu i dvojnásobně překročily rozpočty svých projektů. Resort se hájí tím, že kontrola byla zaměřena na programy zahájené v roce 2003, v novém programu prý již podmínky zpřísnilo.

Úřad prověřil správu programů v letech 2006 až 2011, ale také 14 konkrétních projektů, na něž příjemci podpory získali celkem 4,4 miliardy korun. "Nedostatky odhalil u pěti z nich," informovala mluvčí NKÚ Olga Málková.

Podle NKÚ ministerstvo například po žadatelích o dotace nepožadovalo, aby ve svých investičních záměrech vyhodnotili efektivnost investice. Prý se tak prakticky připravil o možnost zpětně vyhodnotit, jestli poskytnuté prostředky byly vynaloženy účelně. S tím ministerstvo nesouhlasí.

"V textu dokumentace jednotlivých podprogramů jsou uvedeny konkrétní jmenovité akce a k nim přiřazené technické parametry, kterými má být cílů dosaženo. Efektivnost investice je prokázána především splněním vyčíslitelných parametrů," reagoval mluvčí ministerstva Marek Zeman.

"Resort také nebyl schopen kontrolorům doložit, jak vlastně investiční záměry posuzoval. Podpořil tak například nákup dvou budov Univerzitou Karlovou v Opletalově ulici v Praze za 372,5 milionu korun. Tyto budovy přitom v době ukončení kontroly byly už rok a půl prázdné," stojí ve zprávě.

Ministerstvo školství také u většiny investičních akcí účastníky programů nezavázalo, že majetek pořízený z dotace budou alespoň po určitou dobu využívat k účelu, na který tuto podporu dostali. Stejně tak jim nezakázalo převést dotovaný majetek na někoho jiného a nezavázalo je majetek po stanovenou dobu řádně provozovat.

S těmito závěry ministerstvo souhlasí. "Jsou shodné s našimi zjištěními. Akce, u kterých došlo k významnému navýšení nákladů, byly registrovány a zadány v letech 2004 až 2006," uvedl Zeman.

V novém programu reprodukce majetku veřejných vysokých škol pro léta 2011 až 2016 prý již byly podmínky zpřísněny včetně stanovení povinností využívat majetek po dobu stanovenou správcem programu, nepřevádět předmět podpory na jinou osobu, uchovávat doklady a písemnosti nebo vést samostatnou analytickou evidenci.

V Olomouci prodražili zakázku o půl miliardy

Příjemci dotací podle NKÚ chybovali v počátečních fázích přípravy projektů i v zadávání veřejných zakázek.

Například Univerzita Palackého v Olomouci kvůli chybám v zadávací dokumentaci stavěla nový pavilon Přírodovědecké fakulty Envelopa o tři roky déle, než plánovala, a rozpočet stavby se vyšplhal na dvojnásobek, tedy na miliardu korun.

Univerzita také porušila zákon, když vícepráce zadávala zhotoviteli v jednacím řízení bez uveřejnění, přestože jejich objem přesáhl zákonem stanovený limit 20 procent hodnoty původní zakázky.

Plánované rozpočty se nepodařilo dodržet ani Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. U Technologického pavilonu CPIT výdaje překročily původní rozpočet o 24,7 procenta, u Pavilonu velkých poslucháren FAST pak o 46,5 procenta.