Češi budou v pátek a v sobotu volit zástupce do obecních zastupitelstev a do třetiny Senátu. Lidé svými hlasy vyberou vedení měst a obcí na následující čtyři roky, noví senátoři získají mandát na šest let.

Pokud si nejste jistí, jak máte při volbách postupovat, projděte si stručný manuál:

Koho volíme?

Letos na podzim občané svými hlasy obmění jednu třetinu senátorů a zaplní zastupitelstva, která po následující čtyři roky povedou česká města a vesnice.

Malá města mají zastupitelstvo pouze jedno, tamější voliči tak v komunálních volbách hlasují pouze jednou. Občané měst, která se dále dělí na městské části (Brno, Praha, Ostrava a další), mohou svými hlasy obsadit nejen zastupitelstvo města, ale také zastupitelstvo městské části, ve které bydlí. 

Senátní volby se týkají pouze sedmadvaceti českých volebních obvodů. Senátoři se obměňují po třetinách každé dva roky, letos bude hlasy voličů vyměněno 27 z nich (za každý volební obvod jeden), ve funkci zůstanou šest let.

Kdo může volit?

Každý, kdo má české státní občanství a dosáhl věku osmnácti let nejpozději druhý den voleb. V obci musí mít trvalý pobyt. Ve volební místnosti budete muset prokázat svoji totožnost, nezapomeňte si s sebou vzít platný občanský průkaz nebo pas. 

Kdy mohu k volební urně přijít?

Volby probíhají ve dvou dnech. V pátek 5. října můžete volit od 14 do 22 hodin. V sobotu 6. října od osmi hodin ráno do 14 hodin odpoledne.

Senátní volby probíhají paralelně s komunálními, ale pokud se v některých obvodech jednomu z kandidátů nepodaří získat nadpoloviční většinu hlasů, bude o týden později následovat druhé kolo.

Kam mám jít volit?

Hlas je potřeba odevzdat v předem určené volební místnosti, kterou má každý volební okrsek přidělenou. Seznam míst je nejčastěji uveden na internetových stránkách obce nebo na vývěsce.

Jakým způsobem mám hlasovat v komunálních volbách?

Až se dostavíte do odpovídající volební místnosti, prokážete se platným dokladem totožnosti. Na jeho základě vám komise vydá úředně ověřenou šedou obálku, do které budete za plentou vkládat volební lístek s vámi označenou stranou nebo konkrétními kandidáty. Pokud volíte do zastupitelstva města i městské části, oba lístky vložíte do jedné obálky. Sada volebních lístků vám v předstihu přijde do schránky, pokud je ztratíte nebo poškodíte, komise vám vydá náhradní.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se volič přesune do prostoru vyhrazeného k úpravě lístku, takzvaně "za plentu". Tam zakřížkuje vybranou stranu nebo konkrétní kandidáty, lístek vloží do obálky a před komisí vhodí do zapečetěné urny. Hlasovací lístek můžete upravit přímo ve volební místnosti za plentou, nebo si ho přinést již vyplněný. V každém případě musíte za plentu vstoupit alespoň pro vložení lístku do úřední obálky.

A jak lze hlasovací lístek upravit?

Ve všech případech rozdělujete pouze určený počet hlasů. Těch máte tolik, kolik je ve vaší obci zastupitelů. Vaše hlasy můžete rozdělit následovně:

1. Vyberete si jednu stranu nebo uskupení a křížkem označíte velké políčko vedle jeho názvu. Tímto způsobem dostane všechny vaše hlasy celá strana, jednotlivým kandidátům se přerozdělí podle pořadí, v jakém jsou na kandidátce uvedeni. Pokud si vyberete tuto možnost, neoznačujte již konkrétní kandidáty z vámi zvolené strany, na tyto preferenční hlasy by se při sčítání nepřihlíželo.

2. Místo hlasu pro celou stranu označíte křížkem jednotlivé kandidáty, které byste si v zastupitelstvu přáli mít. Ti nemusí být z jedné strany, vybírat můžete napříč všemi kandidujícími subjekty. Tomuto mechanismu se odborně říká panašování. Dejte si ale pozor, abyste neoznačili více kandidátů, než kolik máte hlasů, tedy kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. V tom případě by byl lístek neplatný.

3. Zkombinujete oba způsoby. Označíte křížkem celou volební stranu a ještě zaškrtnete jednotlivé kandidáty z jiných stran. Pokud zvolíte tuto metodu, vaše hlasy se započítají primárně vámi označeným kandidátům. Hlasy, které vám následně zbudou, se rozdělí zvolené straně, opět podle pořadí na hlasovacím lístku. 

Aby byl váš hlas platný, musíte postupovat podle výše uvedených pravidel a označit alespoň jednu stranu nebo kandidáta. Hlasovací lístek musíte odevzdat nepoškozený, vložený do úřední obálky.

Politologové upozorňují, že je mylné se domnívat, že tímto způsobem – takzvaným panašováním – dochází k volbě osobností na úkor stran. Křížek u favorizovaného kandidáta přináší v první řadě hlas straně, na jejíž kandidátce se daná osobnost nachází.

Například pokud se volič rozhodne volit způsobem, že označí stranu A jako celek a vedle toho si vybere ještě tři osobnosti u konkurenční strany B, připadnou straně B tři jeho hlasy. Strana A pak získá jen hlasy zbývající – to znamená počet hlasů odpovídající počtu volených zastupitelů minus tři hlasy, které míří ke straně B.

K lepšímu umístění ve volbách přitom nestačí kandidátům získat jen vyšší počet křížků. Až v případě, že některý z nich získá o deset procent více hlasů, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany, posouvá se na první místo. Pokud se to nikomu nepodaří, mandáty se rozdělují podle pořadí, které strany uvedly na svých kandidátních listinách – bez ohledu na udělené křížky.

Každý volič má také možnost z vážných, zejména zdravotních důvodů požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky, kterou mu přinesou členové volební komise. O tuto možnost můžete požádat obecní úřad, ve dnech voleb poté komisi svého volebního okrsku.

Jak hlasovat ve volbách senátních?

Základní postup je stejný, opět obdržíte sadu volebních lístků, které budete ve volební místnosti dávat do obálky s úředním razítkem. Ta bude v případě senátních voleb žlutá a vkládat do ní budete pouze jeden volební lístek. Na něm bude jméno kandidáta, kterého chcete do Senátu zvolit. Obálku i s lístkem opět vhodíte do urny.

Kdy se dozvím výsledky voleb?

Po uzavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin se hlasy začnou sčítat. Konečná čísla se odešlou Českému statistickému úřadu, který bude průběžně výsledky zveřejňovat. Všechny hlasy by měly být sečteny v neděli ráno.