Podnikatel Lukáš Čadek odpověděl na 15 otázek, které v neděli zveřejnilo ministerstvo vnitra společně s Českou poštou v souvislosti s údajnou korupcí týkající se poštovního úřadu. Podnikatel odmítá, že by jakkoliv manipuloval s materiály nebo nahrávkami dokazujícími trestný čin.

Pokračuje tak kauza, ve které měl člen středočeské ČSSD Kamil Choc požadovat po Čadkovi úplatek 3 miliony korun. Ze sumy měly jít, podle nahrávek, 2 miliony pro ČSSD a 1 milion přímo ministrovi vnitra Milanu Chovancovi.

Regionální politik údajně za peníze nabídl, že podnikateli pomůže vyřešit spor s Českou poštou. Ten Čadek vedl poté, co firma v roce 2010 pro poštu plnila zakázku v hodnotě 24 milionů korun, ze které nakonec sešlo. Následně se peněz začal domáhat.

Kvůli kauze se dokonce na žádost Chovance ve čtvrtek sejde Bezpečnostní rada státu. Podle ministra se jedná o pokus destabilizovat pomocí zpravodajsko-bezpečnostních prostředků situaci na ministerstvu vnitra a zároveň jsou ohroženy ekonomické zájmy České pošty.

Čadek v odpovědích vysvětluje, proč podal žalobu na Českou poštu až téměř dva roky poté, co ho státní podnik podle něj připravil o 27 milionů korun za zmařený obchod, a absolutně odmítá jakoukoliv manipulaci s nahrávkami nebo e-mailovou korespondencí.

Níže nabízíme původní Čadkovy odpovědi na všech 15 otázek ministerstva vnitra a České pošty.

1. Proč pan Čadek čekal téměř dva roky s podáním žaloby na Českou poštu a proč k tomuto kroku přistoupil právě koncem dubna 2015?

Lukáš Čadek: Není pravdou, že jsem čekal. Poštu jsem oslovoval již v lednu 2015. Po sériích neúspěšných pokusů jsem se rozhodl podat žalobu.

2. Proč pan Čadek v průběhu jara a začátku léta aktivně vyhledával kontakty s představiteli státní správy a politické sféry a nespolehl se na soudní řešení svého sporu, pokud tvrdí, že disponuje řadou jednoznačných důkazů? 

Opět velmi mylná informace. Domníval jsem se, že pokud oslovím osoby, které jsou ve vysokých funkcích politiky a zastávají své funkce, dohlédnou na spravedlivý proces v mém případu. 

Oslovoval jsem premiéra ČR pana Sobotku a v neposlední řadě pana generálního ředitele České pošty a ministra vnitra pana Chovance. Ministr vnitra mi ani neodpověděl, stejně tak ani generální ředitel České pošty. Celou tuto dobu jsem se chtěl dohodnout na mimosoudním vyrovnání a nikdy jsem nechtěl tuto záležitost medializovat. To, že jsem se rozhodl jít s celou záležitostí ven, je důsledek neadekvátního řešení celé situace ze strany České pošty. První reakce nastala až po zveřejnění reportáže v televizi.

Kontaktuje mne slečna Balašková ze sekretariátu ministra vnitra (Renata Balašková dřívější spolupracovnice Davida Ratha na Středočeském krajském úřadě). Nikdy nebylo v mém zájmu poškozovat Českou poštu i přes skutečnosti, že jsem se kvůli jejich zaměstnancům dostal až do likvidačního procesu nejen mého podnikatelského života, ale i osobního.

3. Proč pan Čadek v jednotlivých vyjádřeních pro média mění svoje stanovisko ke klíčovým momentům celého případu?

Jde zejména o důvody a průběh jeho návštěvy na vrchním státním zastupitelství a o začátek a povahu jeho vztahu s panem Chocem. Neměním své vyjádření ke klíčovým momentům. Na vrchním státním zastupitelství jsem byl 23. 6. 2015 z důvodu strachu z materiálů, které jsem měl. Netušil jsem, co mám dělat v takových situacích, a měl jsem strach i o svůj život.

Již v té době jsem měl v první řadě informace a v druhé řadě obavy z toho, co by se stalo, kdybych své zjištění zveřejnil. Ihned tentýž den se tato informace dostala ven. Nikoho tím nenapadám, jen konstatuji, že byla vynesena tato informace ven. S panem Chocem jsem se seznámil přesně 12. 6. 2015, na což je asi 20 svědků.

4. Proč pan Čadek své údajné obchodní nároky vůči České poště dokládá mimo jiné e-maily pracovníků České pošty, jež ovšem byly, dle názoru České pošty, dodatečně upraveny, a tedy falzifikovány tak, aby v rozporu se skutečností podpořily nároky pana Čadka?

Nevím, z jakých informací čerpáte. Evidentně podle vaší položené otázky víte, že e-mailové komunikace bylo více. Pokud si dobře pamatuji ve svém sporu s Českou poštou, která se týká zmařeného obchodu ze strany zaměstnanců České pošty, jsem poskytl pouze jeden e-mail, a to pouze svému advokátnímu zástupci. 

5. Proč byly do médií distribuovány jiné upravené, a tedy falzifikované e-maily, jež měly doložit vstřícnou reakci manažerky České pošty na korupční nabídku, přestože takováto vstřícná reakce nikdy nenastala?

Nikdy jsem žádný e-mail nefalzifikoval ani jsem s ním jakkoliv nemanipuloval. Navíc se nejedná o mou komunikaci, pokud se váš dotaz týká slečny Haberové, tak ji osobně neznám a nikdy jsem s ní nekomunikoval. Váš dotaz by měl být vznesen na účastníky komunikace.

6. Distribuoval tyto upravené, a tedy falzifikované e-maily do médií pan Čadek?

Materiály, které jsem měl k dispozici, jsem předal pouze Nadaci (pozn. red. Nadační fond proti korupci), která mi pomáhá v celé záležitosti.

Otázky související s nahrávkou rozhovoru pánů Čadka a Choce

 7. Proč byla většině novinářů distribuována nahrávka v upravené a zkrácené podobě, nikoliv celá? 

Nevím, odkud čerpáte informace, a je mi s podivem, že celou záležitost prošetřuje UOOZ expozitura Plzeň, a předpokládám, že vrchní státní zastupitelství. Pokud byl někdo seznámen s audio nahrávkou, tak k tomu uvádím, že jednu nahrávku, jako prvotní osobě, jsem poskytl přes prostředníka, který ji měl doručit premiérovi tohoto státu a předsedovi ČSSD.

Domníval jsem se, že pokud premiér nahrávku uslyší, vyvodí z toho okamžité a radikální řešení v podobě okamžitého, seriózního a objektivního prošetření, protože na nahrávce se hovoří o úplatcích pro blízké spolupracovníky ministra vnitra a v neposlední řadě pro stranu ČSSD.

Další nahrávka byla poskytnuta Nadačnímu fondu, který mi pomáhá situaci řešit. Jednu nahrávku obdrželi pracovníci UOOZ, expozitura Plzeň, po mém zadržení, kdy tuto nahrávku ihned bezprostředně po vydání z mých rukou policistovi na flashdisku uložil do pečetního sáčku, který zapečetil. Lem tohoto sáčku jsem opatřil svým podpisem.

Důrazně apeluji na to, že zmínění policisté nahrávku neslyšeli, a tudíž ani nevědí, co na flashdisku opravdu bylo. Pokud jste byli seznámeni s audio nahrávkou, měli byste celému národu sdělit, kdo vám audio nahrávku poskytl a podle čeho usuzujete, že je nahrávka upravovaná.

8. Může být důvodem tohoto postupu fakt, že prostým poslechem celé nahrávky lze s vysokou pravděpodobností identifikovat jejího autora?

Důrazně na vás apeluji, jak jsem zmínil, nikdy jsem s audio nahrávkou nemanipuloval. 

9. Proč se některá vyjádření z nahrávky liší od pozdějších vyjádření jejích aktérů v médiích?

K vašemu dotazu vám mohu uvést pouze za svoji osobu, že mé mediální vyjadřování je stále stejné, jen možná někteří novináři si přepis hovoru upraví. V jádru věci je můj problém stále stejný, kdy mou osobu poškodili zaměstnanci České pošty a kdy po odvysílání video reportáže se na mě začali obracet lidé, kteří za určité finanční plnění domluví s ministrem vnitra, že bude moje záležitost vyřešena.

Nejsem zodpovědný za chování jeho podřízených a za chování lidí, kteří toto tvrdí. Do celé této záležitosti jsem zapleten jen proto, že jsem celou dobu žádal o pomoc, aby můj případ byl řádně a kvalifikovaně prošetřen, ať už by byl výsledek jakýkoliv. Nikdy jsem se na nikoho neobracel s tím, že poskytnu jakýkoliv úplatek, ať už ve státní správě, či na osoby v politice, nebo osoby ze soukromého sektoru. Tyto osoby, jak jsem již uvedl, mne začaly kontaktovat samy od sebe po odvysílané reportáži. 

Otázky související s nejnovějšími aktivitami pana Čadka

 11. Proč pan Čadek začal nově vyhrožovat diskreditací pracovníků ministerstva vnitra, kteří s jeho obchodním sporem neměli nic společného?

V prvé řadě bych rád podotkl, že jako Lukáš Čadek nikomu nevyhrožuji. Co se týká vašeho dotazu diskreditace pracovníků ministerstva vnitra vám odpovídám: Propojením PR agentury Bison & Rose, respektive to, že poradce ministerstva vnitra této soukromé společnosti je pan Miloš Růžička a spolumajitelem je Jiří Bis, jehož potenciálním zetěm je ekonomický náměstek ministra vnitra Jiří Zmatlík, oprávněně ve mně toto vzbuzuje obavy z toho, že ministerstvo vnitra a jedna z jeho nejdůležitějších složek jsou jakýmsi způsobem ovládány těmito lidmi.

Toto ve mně vzbuzuje dojem, že ministerstvo vnitra je z části ovládáno plně soukromým sektorem. Pokud se nemýlím a správně jsem se dočetl v médiích, zaměstnanci Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra podali již trestní oznámení na prapodivné dění kolem této příspěvkové organizace, kterou vedl ing. Karel Silovský, který byl dosazen právě Jiřím Zmatlíkem. Rozhodně bych dále podotkl, že veškeré tyto skutečnosti zcela jistě oprávněně poukazují na fakt, že na ministerstvu vnitra není evidentně úplně vše v pořádku.

12. Jaká je souvislost agendy Zařízení služeb ministerstva vnitra, kterou začal nově pan Čadek zmiňovat,  s jeho obchodním sporem s Českou poštou? A pokud není, proč a z jakého důvodu se o ní nyní zajímá pan Čadek?

Na první část vaší otázky jsem odpověděl v bodě č. 10. K druhé části vám sděluji, že souvislost je zcela prostá a ukazuje na jisté nešvary pod vedením ekonomického náměstka ministra vnitra Jiřího Zmatlíka, který je úzce propojen se soukromou PR agenturou. 

13. Kdo a s jakým cílem pořídil údajné fotografie pracovníků resortu ministerstva vnitra?

Pokud někdo pořídil jakékoliv fotografie pracovníků resortu ministerstva vnitra, pak je namístě otázka, proč a z jakého důvodu. Rozhodně jsem nepořizoval a nikdy nesledoval žádného pracovníka ministerstva vnitra a nikdy jsem jej ani nefotografoval.

14. Šlo o soukromou bezpečnostní agenturu? Pokud ano, kdo a proč za tyto aktivity platil?

Nikdy jsem si žádnou bezpečnostní agenturu nenajal, ani jsem tímto pádem žádné takového aktivity nefinancoval, protože má finanční situace by mi ani takto nákladnou akci nedovolila.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

15. Nakolik je náhoda, že se v celém případu objevují jména bezpečnostních agentur, případně jejich majitelů a spolupracovníků?

Nemám tušení, nakolik je toto náhoda, ale s žádnou bezpečnostní agenturou nespolupracuji, ani se společností Alkom. Důrazně vás žádám, abyste přestali jakkoliv vtahovat mou osobu do vašich obchodních sporů s touto společností. Můj spor je pouze spor Čadek versus Česká pošta a údajní aktéři požadavků finančního plnění za pomoc vyřešení mého případu. Nevím, nakolik a jakým způsobem je zapleten do celé události sám ministr vnitra a jeho spolupracovníci.

Já jsem je nikdy nekontaktoval a ani jsem jim nikdy nesliboval, že jim poskytnu jakékoliv finanční plnění za kladné vyřešení mého případu. Celou dobu jsem chtěl pouze jedinou věc a to bylo adekvátní posouzení mého sporu s Českou poštou. Nikdy jsem nevyhledával jakékoliv kontakty, které by byly napojeny a dokázaly by ovlivnit tyto lidi. Všechny tyto osoby, které mi nabízely pomoc za určité finanční prostředky a plnění z mé strany, se na mě nakontaktovaly po zveřejnění v médiích. 

Chtěl bych ještě poukázat, že celá tato záležitost se opět v nemalé míře dotýká mé rodiny, mých blízkých a mých přátel, kdy ze mne dělá vedení České pošty a ministerstva vnitra lháře a podvodníka. Nikdy jsem se nedopustil ve vztahu k České poště žádného podvodu a ani k ministerstvu vnitra. Zaměstnanci pošty mne kdysi poškodili a celým mým záměrem bylo dosáhnout pouze toho, aby byla celá tato záležitost adekvátně posouzena a rozhodnuta. Jestli jste si všimli, nebyl jsem to já, kdo celou záležitost spustil. Ale byli to lidé, kteří tvrdí, že mají vazby na ministerstvo vnitra a Českou poštu!

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist