Promlčení je institutem, který motivuje věřitele k tomu, aby neotálel s uplatněním svých práv a domáhal se jich v době, kdy „ještě nevychladla důkazní stopa“.

Zároveň jde o institut, který brání dlužníka před tím, aby nad ním po nepřiměřeně dlouhou dobu visel Damoklův meč povinnosti plnit dluh.

V rámci nové právní úpravy dochází k několika důležitým změnám, z nichž nejviditelnější spočívá v odstranění duplicity mezi občanským a obchodním zákoníkem.

Vrátit peníze? Měls přijít dřív

Následkem promlčení (tedy marného uplynutí promlčecí lhůty) je zánik povinnosti dlužníka plnit, tedy ztráta vymahatelnosti pohledávky soudní cestou.

Stále platí, že dlužník musí vznést námitku promlčení, a to před soudem. Promlčení soud nezkoumá ze své úřední povinnosti.

Věřitel si tak musí ohlídat včasné uplatnění svého práva, dlužník zase to, aby se případně dovolal dobrodiní v podobě promlčení, které mu zákoník poskytuje. Na tom se nic oproti stávajícímu stavu nemění a jde o standardní regulaci, jakou znají i v okolních státech.

Může se stát, že dlužník splní svůj dluh po uplynutí promlčecí lhůty, aniž by si uvědomil, že mohl uplatnit námitku promlčení.

To jde k jeho tíži, již se zpravidla nemůže domáhat vydání takového plnění.

Nově se však poskytuje ochrana jednak dlužníkovi, který byl-li k plnění přiveden lstí, donucen hrozbou nebo zneužitím závislosti, a rovněž nesvéprávnému dlužníkovi: ti mohou své plnění žádat zpět jako bezdůvodné obohacení.

Patnáctiletá promlčecí lhůta? Půjde to

Důležitou změnou je sjednocení délky promlčecí lhůty (oproti rozdílným délkám v dosavadním občanském a obchodním zákoníku).

Nyní je základní délka promlčecí lhůty stanovena na tři roky. Pro obchodní vztahy to znamená zkrácení základní promlčecí lhůty o jeden rok. Pokud však promlčecí lhůta začala běžet před účinností nového občanského zákoníku, bude se až do svého konce posuzovat podle dosavadních právních předpisů.

To samé platí i o těch promlčecích lhůtách, které se váží k právům řídícím se dosavadními právními předpisy (třeba promlčení pohledávky splatné po účinnosti zákoníku, ale pocházející ze smlouvy uzavřené před účinností zákoníku).

Novinkou je možnost sjednat si promlčecí lhůtu kratší i delší, a to v rozmezí 1 až 15 let. Takové ujednání však nemůže být na újmu slabší straně. Bude tak vždy důležité posoudit, zda je slabší strana v postavení dlužníka (pak je nepřípustné sjednání delší lhůty), nebo na straně věřitele (pak je v neprospěch sjednání kratší lhůty).

Výslovně se též stanoví, že se nelze vzdát práva uplatnit námitku promlčení. I kdyby se v nějaké smlouvě objevilo pravidlo typu „Smluvní strany se dohodly, že se vzdávají práva uplatnit promlčení,“ šlo by o zdánlivé ujednání a pro nikoho by nebylo závazné.

A co právo na náhradu škody?

Ke změnám dochází též v rámci právní úpravy promlčení práva na náhradu škody (či jiné újmy). Jde především o úpravu délky jednotlivých lhůt a o nutnost jejich „skládání“ z jednotlivých ustanovení v zákoníku (přeloženo – již nenalezneme upraveno vše v jednom ustanovení).

Základem je stále to, že se uplatní subjektivní a objektivní promlčecí lhůty (jakmile jedna z nich uplyne, právo je promlčeno).

Subjektivní promlčecí lhůta je tříletá – doposud byla dvouletá a běží od okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měl a mohl.

Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody zahrnují vědomost o škodě a osobě povinné k její náhradě; to platí obdobně i pro odčinění újmy.

Ustanovení § 636 odst. 1 NOZ pak dává základní rámec pro objektivní promlčecí lhůtu, která je desetiletá (doposud byla tříletá). Při úmyslném jednání je objektivní promlčecí lhůta patnáctiletá (doposud byla desetiletá).

I nadále platí, že při újmě na životě nebo zdraví se uplatňuje pouze subjektivní promlčecí lhůta; nově to platí i při újmě na svobodě. Z toho je patrné, že nový občanský zákoník tímto daleko více posiluje právní postavení poškozeného.

Zbývá vám ještě 0 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se