Spor o katedrálu svatého Víta skončil, prezident Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka dnes podepsali dohodu o úpravě vzájemných vztahů při péči o Chrám svatého Víta. Dohodli se, že nebudou pokračovat v soudních sporech o vlastnictví katedrály.

Hrad poskytne církvi nemovitosti, které potřebuje při užívání katedrály. Jde o dvě budovy - Staré proboštství a takzvaný Mladotův dům. Hrad bude i nadále o tyto nemovitosti pečovat. Duka s Klausem se dohodli i na vytvoření rady pro zajištění péče o katedrálu. Jejími členy budou držitelé sedmi klíčů potřebných pro vyzvednutí korunovačních klenotů. Jsou mezi nimi prezident, arcibiskup nebo pražský primátor.

Prezident a arcibiskup podepsali slavnostní prohlášení dnes odpoledne přímo v katedrále. Podle Klause tím končí spory o katedrálu, stát i církev se o ni budou starat společně.

"Právě podepsaným prohlášením končí soudní spor o katedrálu a některé další nemovitosti na Pražském hradě. Stát a katolická církev budou společnými silami, tak jako tomu bylo po celá dlouhá minulá století, pečovat o katedrálu, kterou shodně vnímají jako výjimečný národní symbol v jeho historickém, duchovním i kulturním významu," řekl při podpisu Klaus.

Církev bude podle Klause o katedrálu pečovat jako o metropolitní chrám a stát ji bude k tomu vytvářet a zajišťovat potřebné materiální podmínky. "O údržbu a provoz této prvořadé národní památky budou stát a církev pečovat společně," dodal Klaus.

Soud svěřil chrám do vlastnictví státu 

Památka patří na základě soudního rozhodnutí státu, pečuje o ní Správa Pražského hradu. Církev v minulosti neuspěla s dovoláním u Nejvyššího soudu a loni v květnu podala ústavní stížnost. Po odchodu arcibiskupa Miloslava Vlka vyzval Ústavní soud nového arcibiskupa Duku, aby zvážil, zda chce ve stížnosti pokračovat.

Církev se snažila katedrálu na státu vysoudit od roku 1992. Obecné soudy stály na její straně až do doby, kdy do sporu zasáhl před třemi lety Nejvyšší soud (NS). Opřel se o vládní nařízení z roku 1954 o chráněné oblasti Pražského hradu. Podle ní památka patří všemu československému lidu, tedy státu. Stanoviskem NS pak byly vázány i obecné soudy, a v dubnu 2008 tak církev spor o katedrálu pravomocně prohrála. NS pak rozhodnutí soudu znovu potvrdil.

Církevní představitelé v čele s Vlkem tvrdili, že v dlouholetém sporu bylo porušeno jejich právo na spravedlivý proces. Argumentovali zejména přítomností bývalého komunistického funkcionáře v senátu NS. Kdyby církev nyní stáhla ústavní stížnost, soudce Ústavního soudu Vojen Güttler by podle dřívějšího vyjádření řízení zastavil.

Katedrála je nejnavštěvovanějším českým chrámem a jedním ze symbolů české státnosti. Byla místem korunovace českých králů. V její kryptě jsou uloženy ostatky významných českých panovníků, šlechticů a církevních hodnostářů. V katedrále jsou rovněž uschovány české korunovační klenoty.


Spor o vlastnictví katedrály

 • Prosinec 1992 - První žaloba o určení vlastnictví katedrály. Podala ji na Kancelář prezidenta republiky (KPR) Náboženská matice a pak se k ní přidaly další náboženské organizace.
 • Prosinec 1994 - Pražský obvodní soud rozhodl, že vlastníkem chrámu je Katolický metropolitní kostel u sv. Víta, KPR se odvolala.
 • Březen 1998 - Skupina poslanců se obrátila na Ústavní soud, aby se zrušily normy z 50. let, podle kterých byla katolická církev v područí komunistické moci a chrám byl proto církvi odebrán. ÚS zákony nezrušil.
 • Srpen 2005 - NS rozhodl, že církev bude ve sporu o katedrálu zastupovat Metropolitní kapitula sv. Víta. O to se totiž vedly spory.
 • Říjen 2005 - Pražský obvodní soud znovu rozhodl, že katedrála patří církvi.
 • Červen 2006 - Soud vyšší instance verdikt potvrdil.
 • Září 2006 - Správa Pražského hradu předala katedrálu církvi.
 • Leden 2007 - NS zrušil oba předchozí rozsudky - církev tak měla katedrálu vrátit zpět státu.
 • Únor 2007 - Kardinál Miloslav Vlk odmítl návrh Cyrila Svobody, aby církev a stát spravovaly katedrálu společně.
 • Březen 2007 - NS prohlásil, že by církev měla předat katedrálu státu.
 • Duben 2007 - Stát převzal katedrálu od církve.
 • Září 2007 - Pražský obvodní soud tentokrát rozhodl, že katedrála patří státu, církev se odvolala.
 • Duben 2008 - Soud vyšší instance potvrdil verdikt, církev se dovolala k NS.
 • Březen 2009 - NS verdikt potvrdil.

 


Text prohlášení prezidenta Klause a arcibiskupa Duky o katedrále

Prezident Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka dnes podepsali dohodu o úpravě vzájemných vztahů při péči o Chrám sv. Víta:

Slavnostní prohlášení
prezidenta republiky a arcibiskupa pražského a primase českého

o

úpravě vzájemných vztahů při péči o Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Prezident republiky a arcibiskup pražský a primas český vycházejíce z Preambule Ústavy České republiky, zůstávajíce věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, rovněž staleté tradici společných dějin českého státu a římskokatolické církve, a vyjadřujíce svou společnou vůli zabezpečit spolehlivou a harmonickou spolupráci mezi státem a římskokatolickou církví při správě Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha prohlašují, že:

Článek 1

Vycházejíce ze společného přesvědčení, že Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (dále jen "Katedrála") je národním duchovním, kulturním i státním symbolem a vedeni úmyslem vytvořit trvalé základy pro rozvoj dobrých vztahů mezi státem a církví na Pražském hradě, prezident republiky a arcibiskup pražský a primas český shodně konstatují, že účelem tohoto prohlášení je uspořádat vzájemná práva a povinnosti účastníků a určení podmínek společného provozování Katedrály, umožnění užívání Katedrály k liturgickým účelům římskokatolického ritu, při zajišťování návštěvnického provozu, jakož i k účelům státně reprezentačním, zajištění péče o movité věci umístěné v návštěvnicky přístupných částech Katedrály, a určení dalších souvisejících podmínek a pravidel jejího užívání.

Článek 2

Prezident republiky a arcibiskup pražský a primas český se shodli na potřebnosti řešit vzájemné vztahy státu a církve na Pražském hradě spoluprací, i s ohledem na skutečnost, že ke dni podpisu tohoto prohlášení nedošlo k závaznému majetkovému vypořádání státu a katolické církve za období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, je správné a spravedlivé řešit tento spor ve vzájemné shodě a nepokračovat v soudních sporech o vlastnictví Katedrály a dalších nemovitostí v areálu Pražského hradu.

Článek 3

Prezident republiky a arcibiskup pražský a primas český, za účelem zajištění péče o Katedrálu, se dohodli na vytvoření její Rady, která by měla přispět k všestranné a náležité péči o stav a provoz Katedrály v zájmu věřících i široké veřejnosti.

Členství v Radě je čestná funkce. Členy Rady jsou držitelé sedmi klíčů (prezident republiky, předseda vlády České republiky, arcibiskup pražský a primas český, předseda Senátu Parlamentu České republiky, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, světící biskup a probošt Metropolitní kapituly u Sv. Víta, primátor hlavního města Prahy) potřebných pro vyzvednutí korunovačních klenotů z Korunní komory Katedrály, jakožto nejvyšší zástupci státu, církve i obce.

Článek 4

Prezident republiky a arcibiskup pražský a primas český se dohodli na tom, že Kancelář prezidenta republiky resp. Správa Pražského hradu, poskytne pro řádné zajištění potřeb římskokatolické církve při péči o Katedrálu k užívání potřebné nemovitosti na Pražském hradě, a to Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze. Kancelář prezidenta republiky resp. Správa Pražského hradu zajistí, jako doposud, veškerou péči o tyto nemovitosti.

Dáno v Praze dne 24. května 2010 ve dvou vyhotoveních.

Zdroj: Pražské arcibiskupství