- Restauratér se rozhodne, jestli bude jeho provozovna zcela kuřácká, zcela nekuřácká nebo zda vyhradí oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky - zákazníky o tom bude muset informovat cedulkou u vchodu (podle dosavadního znění nebylo jasné, kde se smí kouřit a kde ne)

- Přesnější definice míst, kde se nesmí kouřit: veřejně přístupné uzavřené prostory, státní orgány a samospráva, finanční instituce, vlaky, autobusy, tramvaje (dopravní prostředky veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy), kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy - to vše s výjimkou stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření

- Správci domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a věznic budou muset zajistit pro své svěřence ochranu před pasivním kouřením i ve veřejně nepřístupných místech

- Obce nově získají možnost zakázat kouření na dětských hřištích, sportovištích, v budovách a na akcích určených nebo vyhrazených dětem a mládeži

- Zákon zpřísňuje zákaz prodeje tabákových výrobků, potřeb a alkoholu na všech akcích určených osobám mladším 18 let

- Doplňuje se definice tabákových potřeb: jde o dýmky, čilamy, dutinky, cigaretový papír atd. (dosud platný zákon totiž upravuje omezení prodeje tabákových potřeb, přičemž není definováno, o co jde)

- Nově se definuje elektronická cigareta jako "výrobek napodobující funkci tabákového výrobku, jehož účelem je především vdechování nikotinových výparů bez nutnosti spalovat tabák" (dosud nejsou elektronické cigarety nijak právně upraveny; cílem je omezit dostupnost těchto výrobků dětem)

- Nově se zakazuje zásilkový prodej tabákových výrobků a potřeb i alkoholu, pokud nelze ověřit věk kupujícího (pro ochranu dětí; dosud je kvůli tomu zakázáno prodávat cigarety v automatech)

- Zpřesňuje se regulace výroby, dovozu a prodeje výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků a alkoholu (například hračky)

- Zpřísnění sankcí za porušení zákona (například prodej alkoholu a tabáku dítěti), a to ve výši od 50.000 do 500.000 korun, včetně možnosti až dvouletého zákazu činnosti

- Zlepšení podmínek pro záchytné protialkoholní stanice (kterých se dnes nedostává); kraj by mohl zřídit a financovat provoz "záchytky" sám nebo tuto péči zajistit smluvně u jiného zřizovatele; zároveň se rozšiřují právní formy záchytných stanic, čímž se kraji dává možnost jejich spolufinancování; současně se ruší povinnost zřizovat záchytné stanice tak, aby byla splněna podmínka dojezdové vzdálenosti 45 minut; také se ruší omezení týkající se věcného, personálního a technického vybavení "záchytky".